Klachtenbehandeling en privacy-verklaring

Over-ons

ons-team

bereikbaar

spreekuur

opleiding

 

Little-child-baby-toddler-sitting

Heb je een klacht? Blijf er niet mee rondlopen

Bespreek je klacht met je verloskundige

Het is belangrijk dat je je goed voelt bij je verloskundige. Want zwanger zijn is al spannend genoeg. Daarom doen we er alles aan om jou en je kindje goed te begeleiden. Zit je met vragen? Met twijfels? Ben je ergens ontevreden over? Vertel het ons dan. Liefst zo snel mogelijk, maar óók als je er al een tijdje mee rondloopt. Dan praten we er samen over en proberen we er snel iets aan te doen. Misschien kunnen we een misverstand uit de weg ruimen. Of je geruststellen. Of op een manier gaan werken waar je je prettiger bij voelt.
We maken dan graag een aparte afspraak met je. Dan hebben we rustig de tijd om te praten. Als je het lastig vindt om het gesprek te voeren, kun je iemand die je vertrouwt meenemen naar dit gesprek.

Schakel een klachtenfunctionaris in

Wil je meer weten over je rechten of wil je advies? Of wilt je je klacht eerst met iemand anders bespreken? Of vind je het prettig als iemand je helpt bij het indienen van een klacht?
Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris.
De klachtenfunctionarissen zijn onpartijdig. Zij bespreken met je waarover jij ontevreden bent en wat jij zou willen bereiken met jouw klacht. Zij adviseren je wat je kunt doen. Ze helpen je ook om het gesprek met ons aan te gaan als je dat moeilijk vindt. Of om een brief te schrijven over de klacht. De klachtenfunctionaris kan jou en ons helpen om samen een oplossing te zoeken. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Contact met de klachtenfunctionaris

Neem contact op met een klachtenfunctionaris via www.klachtverloskunde.nl
De verloskundige probeert, eventueel samen met de klachtenfunctionaris, jouw klacht binnen zes weken af te handelen. Binnen deze periode ontvang je van ons bericht wat we hebben gedaan met jouw klacht.
Als je er met de verloskundige en de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uit komt, kun je jouw klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde. Deze onafhankelijke instantie onderzoekt en beoordeelt of je klacht gegrond is. Zij doet hierover een bindende uitspraak.
Kijk voor meer informatie op de website van de Geschilleninstantie Verloskunde.

Privacyreglement van onze praktijk

Je persoonsgegevens en privacy in onze praktijk

Algemeen

De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om je te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Praktijk

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van je verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om je goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de praktijk

Verloskundigenpraktijk Careforyou2 is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Je gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • Je wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van je verwerkt worden. Dit kan gebeuren door jouw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Verloskundigenpraktijk Careforyou2 hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met je persoonsgegevens.
 • Je persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van jezelf of van je kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:

Je hebt de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van jouw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als je gebruik wilt maken van je rechten, dan kun je dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan Verloskundigenpraktijk Careforyou2. Jouw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of je curator of mentor).

Toelichting op het aanvraagformulier

Je moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. Je helpt ons met het opzoeken van jouw dossier en het beschermen van jouw privacy als je het formulier zo volledig mogelijk invult. De door jou ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Verloskundigenpraktijk Careforyou2 is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien je er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kun je dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt

Hierbij vermeld je de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Verloskundigenpraktijk Careforyou2 hebben de verplichting vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van jouw persoonsgegevens je uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor jouw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners.

Uitwisseling gegevens

Verloskundigenpraktijk Careforyou2 wisselt, nadat je hiervoor gericht toestemming hebt gegeven, via beveiligde Zorgmail relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar uit met je huisarts en medisch specialist. Voor de continuïteit van zorg na de bevalling en om deze te optimaliseren vindt er ook uitwisseling van medische gegevens plaats. Bijvoorbeeld met de kraamzorgorganisatie die na de bevalling de kraamperiode zal begeleiden en met het consultatiebureau, die de zorg voor de baby na de kraamperiode over zal nemen.

Voor het verrichten van bloedonderzoek en echografisch onderzoek is het nodig dat het aanvraagformulier voor het laboratorium of echobureau voorzien wordt van je NAW-gegevens.

Voor het bijdragen aan landelijke registraties (Perined en Praeventis) en aanvullende onderzoeken met wetenschappelijke studies (Peridos) dienen ook gegevens aangeleverd te worden. Deze zullen indien mogelijk zoveel mogelijk geanonimiseerd worden voor uw bescherming.

Vraag of klacht

Heb je een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met je medische gegevens? Dan gaan wij hierover graag met jou in gesprek.